Privacyverklaring (GDPR)

Artikel 1 - Organisatie

AUXILIUS ADVOCATEN BV, Korte Lozanastraat 20-26, 2018 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

AUXILIUS ADVOCATEN BV
Korte Lozanastraat 20-26
2018 Antwerpen
Tel: 03/216.36.80
BTW: BE1005.789.436
www.auxilius.be
advocaten@auxilius.be

Artikel 2 - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

de AUXILIUS ADVOCATEN BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor hetzij telefonisch (03/216.36.80) hetzij per post (Korte Lozanastraat 20-26, 2018 Antwerpen), hetzij per mail (advocaten@auxilius.be)

Artikel 3 - Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming

Mr. Dirk De Ridder

Artikel 4 - Persoonsgegevens die wij verwerken

de AUXILIUS ADVOCATEN BV verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen1, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Artikel 5 - Overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Artikel 6 - Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de AUXILIUS ADVOCATEN BV rust
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan de AUXILIUS ADVOCATEN BV is opgedragen voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de AUXILIUS ADVOCATEN BV of van derden2
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • De AUXILIUS ADVOCATEN BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

AUXILIUS ADVOCATEN BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • TOGA (nv Softconstruct)
 • Microsoft Office

Artikel 7 - Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

de AUXILIUS ADVOCATEN BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Minimaal de termijn dewelke wettelijk verplicht is voor bewaring van de dossiergegevens, zijnde vijf jaar na de afsluiting van het dossier.

Artikel 8 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de AUXILIUS ADVOCATEN BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u | genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar advocaten@auxilius.beOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

De AUXILIUS ADVOCATEN BV houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat de AUXILIUS ADVOCATEN BV gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.3

De AUXILIUS ADVOCATEN BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

1 Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.
2 Conform het mandaat van de Orde van Vlaamse Balies zijn dit in de eerste plaats de advocatuur en de rechtszoekende.
3 U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.